X

Đại học ở Romania - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
66
Đại học ở Romania
student population icon
505,959
sinh viên
population icon
21,960,000
Dân số
  • 66 trường đại học ở Romania đã được liệt kê trong 13 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 4 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 31 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Romania:

#1

thương mại — Khác #151  #1  Universitatea Babes-Bolyai

#2

Toán — Toán học (nói chung) #166  #1  Universitatea Babes-Bolyai

#3

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Địa lý học #201  #1  Universitatea Babes-Bolyai

#4

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #201  #1  Universitatea Babes-Bolyai

#5

Kỹ Thuật — Kỹ thuật hóa học #251  #1  Universitatea Politehnica din Bucuresti

#6

Khoa học tự nhiên — Vật lý #301  #1  Universitatea de Vest din Timisoara

#7

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #301  #1  Universitatea Babes-Bolyai

#8

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #401  #1  Universitatea Babes-Bolyai

#9

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #451  #1  Universitatea Politehnica din Bucuresti

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (406 đánh giá)
#801  #3  QS World University Rankings
#4569  #11  Webometrics
#657  #1  Scimago Institutions Ranking
#69  #4  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#2623  #7  Webometrics
#722  #5  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (150 đánh giá)
#2034  #5  Webometrics
#750  #11  Scimago Institutions Ranking
#171  #9  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (32 đánh giá)
#3565  #9  Webometrics
#810  #20  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (17 đánh giá)
#3706  #10  Webometrics
#820  #23  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (16 đánh giá)
#5552  #12  Webometrics
#858  #25  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (1147 đánh giá)
#801  #5  QS World University Rankings
#1001  #63  THE World University Rankings
#1236  #2  Webometrics
#728  #6  Scimago Institutions Ranking
#59  #3  QS EECA University Rankings
#351  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1254  #2  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.5 / 5.0 (13 đánh giá)
#5829  #13  Webometrics
#251  #14  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (154 đánh giá)
#801  #2  QS World University Rankings
#801  #2  THE World University Rankings
#801  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1043  #1  Webometrics
#706  #4  Scimago Institutions Ranking
#37  #2  QS EECA University Rankings
#201  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#827  #3  CWUR Center for World University Rankings
#452  #2  RUR Reputation Ranking
#623  #3  RUR Research Performance Ranking
#604  #1  RUR World University Rankings
#841  #1  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (100 đánh giá)
#693  #3  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (138 đánh giá)
#737  #9  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (56 đánh giá)
#736  #8  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (45 đánh giá)
#767  #15  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (284 đánh giá)
#763  #13  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (160 đánh giá)
#793  #16  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.3 / 5.0 (10 đánh giá)
#802  #19  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (5 đánh giá)
#811  #21  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (13 đánh giá)
#764  #14  Scimago Institutions Ranking
#80  #6  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (29 đánh giá)
#736  #7  Scimago Institutions Ranking
#113  #7  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (97 đánh giá)
#1001  #65  THE World University Rankings
#1801  #4  Webometrics
#799  #18  Scimago Institutions Ranking
#351  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#2010  #4  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (84 đánh giá)
#10730  #15  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (37 đánh giá)
#2364  #6  Webometrics
#795  #17  Scimago Institutions Ranking
#181  #11  QS EECA University Rankings
#2202  #5  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (38 đánh giá)
#11460  #16  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (42 đánh giá)
#3053  #8  Webometrics
#743  #10  Scimago Institutions Ranking
#201  #13  QS EECA University Rankings
#2366  #6  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (15 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (24 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (16 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (7 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (55 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (165 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (35 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (22 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (24 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (8 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (12 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (106 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (24 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (69 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (9 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (60 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (32 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (90 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (19 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (25 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (43 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (9 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (36 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (18 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (468 đánh giá)
#801  #4  QS World University Rankings
#1001  #64  THE World University Rankings
#1527  #3  Webometrics
#750  #12  Scimago Institutions Ranking
#72  #5  QS EECA University Rankings
#301  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#699  #3  RUR Reputation Ranking
#615  #2  RUR Research Performance Ranking
#626  #3  RUR World University Rankings
#1502  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (113 đánh giá)
#142  #8  QS EECA University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (34 đánh giá)
#1001  #66  THE World University Rankings
#351  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (85 đánh giá)
#801  #1  QS World University Rankings
#801  #1  THE World University Rankings
#601  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#671  #2  Scimago Institutions Ranking
#34  #1  QS EECA University Rankings
#166  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#802  #1  CWUR Center for World University Rankings
#398  #1  RUR Reputation Ranking
#614  #1  RUR Research Performance Ranking
#609  #2  RUR World University Rankings
#923  #1  CWTS Leiden Ranking

#829  #24  Scimago Institutions Ranking
#201  #12  QS EECA University Rankings
#2453  #7  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#817  #22  Scimago Institutions Ranking
#171  #10  QS EECA University Rankings
#2498  #8  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Romania

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X