X

이탈리아에서의 개인 이탈리아어 수업

이탈리아 - 1:1
48어학 학교에 이탈리아 1:1 코스 제공,
부터
까지 2 주이탈리아어 코스.

개인 이탈리아어 수업은 말하기 능력을 연습하고 필요한 부분을 충족하기 위해 적합합니다.
언어 완전 정복 경험을 위해 이탈리아의 집중 이탈리아어 코스 과정을 교사 집에서 하시는것을 고려해보세요.

이탈리아에 등록된 학교의 전체 등급 :
4.3/5.0 (1933 리뷰)

알게로 (사르디니아)

Italiano in Riviera, 알게로 (사르디니아)
Italiano in Riviera, 알게로 (사르디니아)
Italiano in Riviera, 알게로 (사르디니아)

바뇨 디 로마냐

Scuola Palazzo Malvisi, 바뇨 디 로마냐
Scuola Palazzo Malvisi, 바뇨 디 로마냐

볼로냐

Centro Koinè, 볼로냐
Centro Koinè, 볼로냐
Centro Koinè, 볼로냐
A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee, 볼로냐

카메라노

Centro Culturale Conero, 카메라노
Centro Culturale Conero, 카메라노
Centro Culturale Conero, 카메라노
Centro Culturale Conero, 카메라노
Centro Culturale Conero, 카메라노

체팔루

Solemar Academy, 체팔루
Solemar Academy, 체팔루

피렌체

ABC-Palazzo Malvisi, 피렌체
ABC-Palazzo Malvisi, 피렌체
ABC-Palazzo Malvisi, 피렌체
ABC-Palazzo Malvisi, 피렌체
ABC-Palazzo Malvisi, 피렌체
Scuola Leonardo da Vinci, 피렌체
Scuola Leonardo da Vinci, 피렌체
Scuola Leonardo da Vinci, 피렌체
Linguaviva, 피렌체
Linguaviva, 피렌체
Centro Koinè, 피렌체
Centro Koinè, 피렌체
Centro Koinè, 피렌체
Centro Koinè, 피렌체
Centro Machiavelli, 피렌체
Centro Fiorenza - IH Florence, 피렌체
Centro Fiorenza - IH Florence, 피렌체
Centro Fiorenza - IH Florence, 피렌체

제노아

Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
Scuola Tricolore, 제노아
amalelingue, 제노아
세금 포함 총 합계 2주 가격 파괴
스폐셜!오퍼!480€458€
=
무료 취소
amalelingue, 제노아
세금 포함 총 합계 2주 가격 파괴
스폐셜!오퍼!700€667€
=
무료 취소
amalelingue, 제노아
세금 포함 총 합계 2주 가격 파괴
스폐셜!오퍼!820€781€
=
무료 취소
amalelingue, 제노아
세금 포함 총 합계 2주 가격 파괴
스폐셜!오퍼!1000€952€
=
무료 취소
amalelingue, 제노아
세금 포함 총 합계 2주 가격 파괴
스폐셜!오퍼!1000€952€
=
무료 취소
amalelingue, 제노아
세금 포함 총 합계 2주 가격 파괴
스폐셜!오퍼!1240€1180€
=
무료 취소
amalelingue, 제노아
세금 포함 총 합계 2주 가격 파괴
스폐셜!오퍼!1240€1180€
=
무료 취소
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아
A Door to Italy, 제노아

루카

Centro Koinè, 루카
Centro Koinè, 루카
Centro Koinè, 루카
Centro Koinè, 루카
Centro Koinè, 루카

밀라노

Centro Studi F.D. ELLCI, 밀라노
Centro Studi F.D. ELLCI, 밀라노
Centro Studi F.D. ELLCI, 밀라노
Centro Studi F.D. ELLCI, 밀라노
Centro Studi F.D. ELLCI, 밀라노
Centro Studi F.D. ELLCI, 밀라노
Centro Studi F.D. ELLCI, 밀라노
Scuola Leonardo da Vinci, 밀라노
Scuola Leonardo da Vinci, 밀라노
Scuola Leonardo da Vinci, 밀라노
International House Milan, 밀라노
International House Milan, 밀라노
International House Milan, 밀라노
International House Milan, 밀라노
Linguadue, 밀라노
Linguadue, 밀라노
Linguadue, 밀라노
Linguadue, 밀라노

밀라초 (시실리)

Laboling, 밀라초 (시실리)
Laboling, 밀라초 (시실리)
Laboling, 밀라초 (시실리)

몬테풀치아노

Il Sasso, 몬테풀치아노
Il Sasso, 몬테풀치아노
Il Sasso, 몬테풀치아노
Il Sasso, 몬테풀치아노

나폴리

Centro Italiano, 나폴리
Centro Italiano, 나폴리
Centro Italiano, 나폴리

오르베텔로

Terramare, 오르베텔로